, ,
https://www.smolyanova-sakh.ru/
: 4

2013_2017 .

.


2015_2016

(: 15)
(: 15)

docx
15.09 MB
_2015_2016_.docx

docx
6.69 MB
_2015_2016_.docx

docx
14.99 MB
_2015_2016_.docx

docx
4.69 MB
_2015_2016_.docx

docx
21.55 MB
_2015_2016_.docx

docx
12.96 MB
_2015_2016_.docx

docx
13.03 MB
_2015_2016_.docx

docx
15.58 MB
_2015_2016_.docx

docx
14.91 MB
_2015_2016_.docx

docx
13.9 MB
_2015_2016_.docx

docx
4.49 MB
_2015_2016_.docx

docx
4.53 MB
_2015_2016_.docx

docx
47.27 MB
_2015_2016_.docx

docx
20.43 MB
_2015_2016_.docx

docx
31.15 MB
_2015_2016_.docx

3

2014-2015 ..

 

«»

 1.   -
 2. –     ()
 3.         -       ()

-

 1.   - ()
 2.      - ()

        

«- »

«. . », « »

.

 1. – 1 ()

«- »

«. . », « »

.

 1. – 2 ()

«- »

«. . », « » .

 1. – 2 ()

 «» () 2014

 1. – ()
 2. – ()

 () 2015

 1.   - 3 ()

«- »

« – », «»

.

 

 1. – ()
 2. – ()
 3. – 3   ()
 4. – 3 ()
 5. – ()
 6. – 3 ()
 7. – ()

«- »

« – », « »

.

 

 1. – 1 ()
 2. – ()
 3. –  ()
 4. – 2 ()
 5. – ()
 6. – 2 ()

«- »

« – », « »

.

 1. – 3 ()
 2. – 1 ()
 3. – 1 ()
 4. – 2 ()
 5. – 1 ()
 6. – 1 ()

 

«- »

« – », « »

.

 

 1. – 3 ()
 2. – ()
 3. – 3   ()
 4. – ()
 5. – ()
 6. – 3 ()

«- »

« – », « »

.

 

 1. – 2 ()
 2. – ()
 3. –    ()
 4. – 1 ()
 5. – 3 ()
 6. – 1 ()
 7. – 1 ()

, 2014

 1.      

, 2015

 1.      

, 2014

 1.     

, 2014

 1.      

, 2014

 1.      

  «»  

,   2014

 1.          

  «»  

,   2014

 1.          

  «»  

,   2014

 1.       

«»

 1. - 1
 2.  

2013_2015


  

..

2010-2013

...

,  

, ()

«, !»

3 , «, !»

 2010-2011

 

9

« . »

1

« »

« »

2010-2011

 

9

« . »

2

« »

 2010-2011

 

9

« . »

1

« »

 2010-2011

 

9

« . »

1

« !» ( « »)

« »,

  1

2012-2013

 

7-8

1

« »

« »,

1

 2012-2013

 

7-8

1

  « »

2012-2013

 

8

1

«. ..»

2012-2013

 

7

1 , ,

2012-2013

 

8

2

2012-2013

 

8

3

« »

2012-2013

 

12

3